Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van de PIXALOCA-website accepteert u de volgende voorwaarden en bepalingen en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden en bepalingen.

PIXALOCA behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website tijdelijk of definitief op te schorten, in het bijzonder afhankelijk van technische componenten of bedrijfsbeslissingen.

PIXALOCA is niet aansprakelijk voor de opschorting of stopzetting van de diensten door derden.

 

Gebruikersgegevens

Elke gebruiker stemt ermee in om correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en om informatie te onderhouden en bij te werken als dat nodig is.

 

Eigendom van de inhoud van de website

Alle inhoud van de PIXALOCA-website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot afbeeldingen, grafieken, teksten, video's), wordt beschermd door een intellectueel of industrieel eigendomsrecht (auteursrecht, handelsmerk, octrooi, ontwerp).

PIXALOCA behoudt zich het recht voor om deze elementen te gebruiken, ongeacht of ze al dan niet van derden afkomstig zijn of eigendom zijn van PIXALOCA.

Als bezoeker, gebruiker of klant gaat u ermee akkoord om de elementen van de website niet te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te gebruiken, te gebruiken, door te sturen, een database aan te leggen of te distribueren zonder toestemming van PIXALOCA of de auteursrechthouders.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, afbeeldingen, grafieken, video's, berichten en alle andere elementen die openbaar of privé worden overgebracht en naar de website worden gepubliceerd.

Dit betekent dat de auteur als enige verantwoordelijk is voor de inhoud die gepubliceerd of ter publicatie aan PIXALOCA voorgelegd wordt. PIXALOCA geeft geen enkele garantie voor de juistheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de website van de gebruiker.

PIXALOCA heeft echter het recht om aan de bevoegde autoriteiten de identiteit van de gebruikers bekend te maken die illegale inhoud hebben geplaatst, of in antwoord op een gerechtelijk bevel tot bekendmaking van dergelijke informatie.

 

Links

PIXALOCA kan links naar websites van derden plaatsen.

Deze websites staan niet onder het beheer van PIXALOCA en PIXALOCA is niet aansprakelijk voor problemen met de toegang, inhoud of beschikbare diensten van deze websites.

PIXALOCA is niet aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met deze websites.

 

Schadeloosstelling, beperking van garanties en aansprakelijkheid

Het gebruik van de diensten is op eigen risico van de gebruiker. De dienst wordt geleverd zonder enige aansprakelijkheid jegens PIXALOCA.

Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het IT-systeem of verlies van gegevens door het downloaden van inhoud van de PIXALOCA-website. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout van PIXALOCA, is PIXALOCA niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van gebruik of kennis.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van PIXALOCA beperkt tot een maximum van 1.000€.

De informatie die op de website wordt geplaatst of door derden wordt meegedeeld, valt niet onder de controle van PIXALOCA.

PIXALOCA is niet aansprakelijk voor dergelijke informatie en behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van elke wettelijke inbreuk of schending van de voorwaarden van de website.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbank van Bergen.

Meld elke inbreuk op deze Voorwaarden, of enige wet of inbreuk op het auteursrecht, aan: info@pixaloca.be

Evenzo kunnen verzoeken om intrekking van informatie die in strijd met de wet of deze voorwaarden wordt geacht, naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd.